Dnes je 29. mája a meniny má Vilma

Budeme aj Slovensku dýchať lepší vzduch?

10. júna 2020

Začiatkom roka spustil envirorezort projekt, ktorého cieľom je zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku. Jeho realizácia potrvá 8 rokov.

Na projekte LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia z dielne envirorezortu, ktorý odštartoval v januári tohto roka, sa okrem Ministerstva životného prostredia podieľa aj Slovenská agentúra životného prostredia, 6 krajských samospráv ( Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Žilina, Prešov, Košice), Slovenský hydrometeorologický ústav, spoločnosť PEDAL Consultig a Technická univerzita Ostrava. Ide o projekt spolu financovaný Európskou úniou (9 000 000 EUR) s celkovým rozpočtom 15 000 000 EUR. Jeho zámerom je podporiť efektívne riadenie kvality ovzdušia a zlepšiť stav ovzdušia na Slovensku do roku 2027.

Zdroj: www.pxhere.com

Súčasná situácia

Kvalitu ovzdušia vo všeobecnosti ovplyvňujú  3 hlavné faktory – emisie (znečisťujúce látky), rozptylové podmienky (meteorologické – vietor, inverzia a orografické – kotlina, nížina) a príspevok diaľkového znečisťovania ( prenos znečisťujúcich látok z iného miesta). Na Slovensku vykonáva monitoring kvality ovzdušia SHMÚ. Monitorovacie stanice merajú hodnoty SO2, NO2, PM10, PM2,5, CO, O3, benzén, ťažké kovy a benzo(a)pyrén. Namerané hodnoty sa porovnávajú s limitnými/ cieľovými hodnotami na ochranu zdravia, teda s úrovňou znečistenia stanovenou právnou úpravou EÚ ako minimálne požiadavky na kvalitu ovzdušia, ktorá nepredstavuje zdravotné riziko.

V súčasnosti hodnoty namerané v našej krajine prekračujú limitné hodnoty v prípade prachových častíc o rozmere 10 µm (PM10), ozónu, benzo(a)pyrénu a oxidu dusičitého. Zvýšené zdravotné riziko predstavuje tiež vznik tzv. smogových situácií, predovšetkým v zimných mesiacoch.

Zdroj: www.pixabay.com

Pôvod znečistenia

Najväčší podiel na emisiách prachových častíc(PM10, PM2,5) a karcinogénneho benzo(a)pyrénu má v krajine spaľovanie tuhých palív v domácnostiach (spaľovanie biomasy, uhlia, nesprávna technika vykurovania a vykurovanie v starých vysokoemisných kotloch, spaľovanie odpadov a nekvalitných palív). Druhým výrazným znečisťovateľom, predovšetkým vo väčších mestách je doprava.

Oblasti riadenia kvality ovzdušia

V súčasnosti je ich na Slovensku 12. Ide o oblasti, kde si miera znečistenia ovzdušia vyžaduje osobitný režim riadenia jeho kvality. Pre každú oblasť je vypracovaný špecifický program zahŕňajúci súbor opatrení na trvalé dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia v čo najkratšom časovom období.

Konkrétne ciele projektu

Projekt LIFE IP (celým názvom „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“) chce zefektívniť riadenie kvality ovzdušia, vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia. Manažéri budú pôsobiť v 7 samosprávnych krajoch a vo vybraných mestách a obciach. Koordinačná jednotka zriadená na MŽP SR bude metodicky riadiť prácu manažérov. Projekt zahŕňa tiež osvetové kampane a vzdelávacie programy, demonštračné projekty zamerané na vykurovanie domácností, pilotné projekty zamerané na vypracovanie štúdie pre dopravné riešenia vo vybraných mestách či zber miestnych údajov, hodnotenie emisných inventúr a modelovanie kvality ovzdušia.

Prostredníctvom všetkých vyššie vymenovaný nástrojov by malo do roku 2027 dôjsť k zlepšeniu efektívneho riadenia kvality ovzdušia, podpore opatrení a zvýšeniu povedomia o dôležitosti kvality ovzdušia, urýchleniu uskutočňovania opatrení na minimalizáciu dopadu negatívnych vplyvov vykurovania a dopravy na stav ovzdušia. Projekt podporí výmenu kotlov v domácnostiach a zlepší monitorovanie a podávanie správ o kvalite ovzdušia na regionálnej aj miestnej úrovni.

Projekt:

https://www.minzp.sk/life-ip/

Zdroj:
www.populair.sk

Titulné foto:
Thermanozobraziť dalšie